about術前術後照

 • 018

  割雙眼皮女性的術前術後照

  割雙眼皮

  • 割雙眼皮
 • 017

  割雙眼皮及開眼頭的女性術前術後照

  割雙眼皮

  • 雙眼割雙眼皮
  • 開眼頭
 • 009

  隱形眼袋手術及縫雙眼皮及上眼皮微創抽脂的男性術前術後照

  隱形眼袋

  • 隱形眼袋
  • 縫雙眼皮
  • 上眼皮微創抽脂
 • 007

  眼袋重修及割雙眼皮的女性術前術後照

  眼袋重修

  • 眼袋重修
  • 割雙眼皮
 • 005

  縫雙眼皮

  • 下眼瞼睫毛倒插矯正
  • 縫雙眼皮
 • 004

  縫雙眼皮女性的術前術後照

  縫雙眼皮

  • 縫雙眼皮
 • 003

  割雙眼皮女性的術前術後照

  割雙眼皮

  • 割雙眼皮
 • 002

  割雙眼皮術後三個月的男性術前術後照

  割雙眼皮

  • 割雙眼皮
  • 術後三個月
 • 001

  割雙眼皮術後三個月的男性術前術後照

  割雙眼皮

  • 割雙眼皮
  • 術後三個月