about術前術後照

 • 052

  縫雙眼皮

  • 縫雙眼皮
  • 重修雙眼皮
 • 049

  重修雙眼皮

  • 重修雙眼皮
  • 縫雙眼皮
 • 043

  重修雙眼皮

  • 重修雙眼皮
  • 割雙眼皮
 • 041

  重修雙眼皮

  • 重修雙眼皮
  • 割雙眼皮
 • 036

  提上眼瞼肌

  • 提上眼瞼肌
  • 重修割雙眼皮
 • 026

  重修雙眼皮

  • 重修雙眼皮
  • 割雙眼皮
 • 020

  提上眼瞼肌

  • 縫式提上眼瞼肌矯正
  • 雙眼縫式重修雙眼皮
 • 011

  重修雙眼皮及提上眼瞼肌手術的女性術前術後照

  重修雙眼皮

  • 右眼重修雙眼皮
  • 右眼提上眼瞼肌矯正